Regulamin platformy ForMe

 

Postanowienia wstępne

 

 1. Platforma internetowa Forme, dostępna pod adresem internetowym www.centrumforme.pl, prowadzona jest przez:
 • Panią Annę Jagodę Jeżewską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Gabinet Psychologiczny Integratio ANNA JAGODA JEŻEWSKA, z siedzibą przy: ul. Joachima Lelewela 15/10, 75-450 Koszalin, NIP: 6692377786,

oraz

 • Panią Martę Siódmiak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Centrum ForMe Marta Siódmiak, z siedzibą przy: ul. Jagielskiej 46g, 02-886 Warszawa, NIP: 521-288-11-14.

 

 1. Niniejszy dokument określa warunki korzystania z platformy ForMe, czyli umawiania terminów konsultacji oraz sesji psychoterapeutycznych ze specjalistami przedstawionymi na stronie internetowej.
 2. Zapoznanie się z regulaminem i akceptacja poniższych zapisów jest warunkiem rezerwacji i realizacji usług
 3. W razie jakichkolwiek uwag, pytań i wątpliwości, jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem: kontakt@centrumforme.pl

 

 

Wymagania techniczne

 

 1. Do korzystania z Platformy Forme, w tym przeglądania strony oraz umawiania terminów, niezbędne są:
  • urządzenie (komputer, tablet, smartfon) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  • włączona obsługa plików cookies.

 

 

Informacje ogólne

 

 1. Centrum psychoterapii ForMe świadczy usługi konsultacji, sesji psychoterapeutycznych, warsztatów oraz szkoleń.
 2. Centrum ForMe współpracuje ze specjalistami, którzy są psychologami, psychoterapeutami lub innymi specjalistami.
 3. Wszyscy współpracujący specjaliści poddają swoją pracę pod superwizję i interwizję oraz stale podnoszą swoje kompetencje zawodowe.
 4. Prowadzący platformę ForMe w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponoszą odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu platformy spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością z infrastrukturą techniczną Klienta.
 5. Przeglądanie strony i rezerwowanie terminów nie wymaga zakładania konta. Zarezerwowanie terminu przez Klienta u wybranego specjalisty wymaga podania niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację rezerwacji.
 6. Ceny są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 7. W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości czy uwag można kontaktować się:

 

Centrum Psychoterapii ForMe

Tel: 500 505 101

e-mail: kontakt@centrumforme.pl

 

 

Zasady dokonywania rezerwacji

 

W celu zarezerwowania terminu u wybranego specjalisty należy:

 1. Wybrać usługę, którą chce się zarezerwować,
 2. wybrać specjalistę, u którego chce się zarezerwować termin,
 3. kliknąć kafelek „Kontynuuj”,
 4. wybrać termin z wyświetlonej listy dostępnych terminów,
 5. wypełnić formularz poprzez wpisanie danych (imię i nazwisko) oraz adresu e-mail, na który ma zostać przysłane potwierdzenie rezerwacji,
 6. zaakceptować Politykę Prywatności i Regulamin serwisu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 7. kliknąć kafelek „Kontynuuj”,
 8. wybrać sposób płatności: płatność kartą kredytową, płatność PayPall, Przelewy24,
 9. zgodnie z podaną instrukcją opłacić wybraną usługę.
 10. Jeżeli Klient nie otrzyma informacji mailowej po zapisie, należy skontaktować się drogą mailową na: kontakt@centrumforme.pl.
 11. Maile wysyłane są automatycznie na adres e-mail podany przez Klienta, także odpowiedzialność za poprawne podanie danych leży po stronie Klienta.
 12. Jeżeli klient nie znajdzie terminu do wybranego specjalisty, prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie w celu znalezienia terminu.
 13. Osoby i firmy zainteresowana warsztatami i szkoleniami prosimy o napisanie wiadomości mailowej lub poprzez formularz kontaktowy.

 

 

Zasady anulowania rezerwacji i odwołania terminu

 

 1. Jeżeli klient chce anulować lub zmienić rezerwację, może dokonać tego kontraktując się telefonicznie, poprzez sms, mailowo lub w odpowiedzi na mail potwierdzający rezerwację – bezpłatnie do 24h przed umówionym terminem. Jeśli Klient dokonał płatności, zostanie ona zwrócona na numer konta, z którego została ona uiszczona.
 2. W przypadku anulowania terminu w czasie krótszym niż 24h przed lub braku zgłoszenia się na wizytę w umówionym terminie, dokonana wpłata nie zostanie zwrócona, a w przypadku nieopłacenia terminu powstanie zobowiązanie Klienta do zapłaty na rzecz Centrum Forme przewidzianej kwoty za usługę.

 

 

Wykonanie usługi

 

Konsultacje i sesje psychoterapii:

 

 1. Konsultacje i sesje psychoterapii są realizowane za pośrednictwem komunikatora Skype.
 2. Po opłaceniu zarezerwowanego terminu klient otrzyma wiadomość mailową ze szczegółami potrzebnymi do realizacji połączenia.
 3. Udział w spotkaniu nie wymaga posiadania aplikacji Skype ani logowania się.
 4. Klient może dołączyć do rozmowy za pomocą zaproszenia na spotkanie na Skype poprzez:
  • kliknięcie lub przekopiowanie otrzymanego linku;
  • jeśli klient nie posiada aplikacji Skype, może wybierać „dołącz do konwersacji” lub przekopiować link do przeglądarki i kliknąć „dołącz teraz”

lub

 • jeśli klient posiada aplikację Skype może wybierać opcje „dołącz jako gość”.
 1. W celu zapewnienia komfortu i prywatności spotkania klient powinien:
  • sprawdzić jakości połączenia internetowego i gotowości działania urządzenia,
  • ustawić widok kamery w odległości, która pozwoli widzieć twarz,
  • znaleźć miejsce zapewniające możliwość swobodnej rozmowy bez udziału innych osób.
 2. Klient, który po konsultacjach wstępnych rozpoczyna psychoterapię, zawiera ze Specjalistą kontrakt terapeutyczny, którego zasady regulują kwestie dotyczące sesji psychoterapeutycznych. Kontrakt terapeutyczny staje się wówczas nadrzędny wobec ustaleń niniejszego Regulaminu.
 3. Spóźnienia nie przedłużają czasu trwania usługi, nie zmieniają jej kosztu oraz mogą utrudniać lub uniemożliwiać realizację celu wizyty, z uwagi na jej skrócony czas trwania.
 4. W przypadku spóźnień na spotkanie, które nie zostało opłacone, przy braku informacji ze strony Klienta, wizytę uznaje się za odwołaną po 15 minutach od jej planowanego rozpoczęcia. Obowiązują wówczas zasady dotyczące płatności, ujęte w paragrafie 6 niniejszego Regulaminu.
 5. Informację o planowanym spóźnieniu Klient może przekazać mailowo na kontakt@centrumforme.pl

 

Webinary:

 

 1. Jeżeli klient chce kupić dostęp do wybranego webinaru wypełnia formularz kontaktowy.
 2. Po wypełnieniu formularza na podany tam adres Klient otrzyma wiadomość z informacjami jak należy opłacić dostęp.
 3. Po opłaceniu dostępu klient otrzyma wiadomość z instrukcją jak uruchomić webinar – klikając link podany w mailu lub kopiując link do przeglądarki.
 4. Dostęp do webinaru jest aktywny przez 90 dni od opłacenia dostępu.
 5. Klient zainteresowany szkoleniem dla rodziców lub nauczycieli wypełnia formularz przy opisie tego szkolenia.
 6. Po otrzymaniu zgłoszenia w najkrótszym możliwym terminie pracownik Centrum ForMe skontaktuje się w celu ustalenia szczegółowych informacji i terminu.
 7. Dalsza realizacja warsztatu czy szkolenia będzie się odbywać wedle indywidualnie ustalonej współpracy z Klientem.

 

 

Płatność za usługi

 

 1. Wysokość opłat za usługę konsultacji i sesji psychoterapii jest podawana na stronie internetowej oraz w kalendarzu zapisów.
 2. Cena za wykupienie dostępu do webinaru podawana jest w opisie danej usługi.
 3. Cena warsztatu i szkolenia ustalana jest każdorazowo z klientem w zależności od szczegółowych warunków realizacji zamówienia.
 4. Płatności za zarezerwowaną usługę konsultacji oraz sesji psychoterapii należy dokonać poprzez system płatności online podczas zapisu w kalendarzu.
 5. Dostęp do webinaru należy opłacić przelewem na konto podane w mailu potwierdzającym rezerwację.
 6. Płatności za warsztaty i szkolenia Klient dokonuje na zasadzie indywidualnych ustaleń.

 

 

Reklamacje

 

 1. W przypadku świadczenia usług w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem bądź przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna być złożona drogą mailową na adres:  kontakt@centrumforme.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać: dane osobowe Klienta, opis przyczyny reklamacji, formę kontaktu z Klientem.
 4. Centrum ForMe rozpatrzy reklamację w terminie maksymalnie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

 

Opinie i zaświadczenia

 

 1. Informacje i zaświadczenia wydawane są na wniosek Klienta złożony pisemnie na adres mailowy Centrum lub bezpośrednio do specjalisty.
 2. Specjalista każdorazowo ustala z klientem podczas konsultacji, jaki proces będzie poprzedzał wydanie dokumentu, ile będzie trwało sporządzenie oraz z jakimi kosztami będzie się to wiązało.
 3. Nie ma możliwości wydania informacji lub zaświadczenia po odbyciu jednej konsultacji ze specjalistą.
 4. Dla osób będących w stałej terapii zaświadczenia o uczęszczaniu na nią będą wydawane bezpłatnie w terminie tygodniowym od momentu pisemnego złożenia wniosku na adres: kontakt@centrumforme.pl. W treści zaświadczenia nie mogą znaleźć się informacje objęte tajemnicą zawodową.
 5. Informacje i zaświadczenia wydawane przez Centrum ForMe będą wysłane pocztą polską na adres podany we wniosku.

 

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Właściciele platformy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.